Regulamin

REGULAMIN DOSTĘPU DO USŁUGI PPV TRANSMISJI

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. PPV Stream Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jastrzębiu-Zdroju NIP 5512649108, REGON 520467385, KRS 0000929696 jest partnerem techniczym któremu została powierzona dystrybucja dostępów do transmisji live wydarzenia.

  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa w języku polskim zasady świadczenia usługi dodatkowej, do usługi dostarczania transmisji TV, oferowanej przez  PPV Stream Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jastrzębiu-Zdroju NIP 5512649108, REGON 520467385, KRS 0000929696, adres poczty elektronicznej: bok@ppv-stream.pl

 2. DEFINICJE

  Usługa PPV – audiowizualna usługa medialna na żądanie typu „pay–per–view” (tzn. płatność za obejrzenie konkretnej treści), świadczona odpłatnie przez, PPV Stream, z siedzibą przy Aleja Jana Pawła II 1 / 15B, 44-335 Jastrzębie-Zdrój NIP 5512649108 jako jednorazowa usługa, polegająca na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do zakodowanej pojedynczej Audycji, udostępnianej odpłatnie w czasie rzeczywistym („na żywo”), z wykorzystaniem Sprzętu.
  Użytkownik – osoba fizyczna która korzysta z usług systemu ppv.bokser.org
  Audycja lub Wydarzenie – dostęp „na żywo” do wydarzenia sportowego
  Zamówienie – czynność Użytkownika poprzedzająca Autoryzację i aktywację Usługi PPV, na zasadach i w formie określonej niniejszym Regulaminem
  Autoryzacja – identyfikacja Użytkownika przez ppv.bokser.org weryfikacja oraz potwierdzenie możliwości naliczenia Opłaty za Usługę PPV, której pozytywny wynik jest warunkiem skorzystania z Usługi PPV.
  Okres Dostępu – przedział czasowy od godziny rozpoczęcia Audycji do godziny zakończenia Audycji, w którym dostępne będzie Wydarzenie, z tym zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie w przypadku zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia Wydarzenia przez jego nadawcę.
  Opłata – należność od Użytkownika na rzecz PPV Stream Sp. z o.o.  w maksymalnej kwocie 34,99 PLN (brutto), lub kwocie promocyjnej w trakcie trwania promocji z tytułu świadczenia Usługi PPV, płatna na zasadach i w formie określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI PPV
  1. Do skorzystania z Usługi PPV uprawniony jest Użytkownik, który posiada sprawny sprzęt z obsługą technologii HTML5 oraz dostępem do Internetu. Transmisja dostępna jest za pośrednictwem komputerów PC, urządzeń mobilnych, oraz telewizorów typu smart TV z obsługą HTML5.
  2. Zamówienie dokonywane jest za pomocą strony internetowej ppv.bokser.org
  3. W celu skorzystania z Usługi PPV Użytkownik powinien dokonać zamówienia na stronie ppv.bokser.org oraz płatności za pośrednictwem płatności internetowych przelewy24.pl . Zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po opłaceniu usługi w portalu przelewy24.pl. Użytkownik otrzyma dostęp do usługi za pomocą poczty elektronicznej na adres podany podczas składania zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptuję Regulaminu który dostępny jest na stronie ppv.bokser.org .
  4. Przed Zamówieniem Usługi PPV, Abonent zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem dostępnym na stronie ppv.bokser.org
  5. Zamówienie Usługi PPV jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  6. Zakupiona transmisja umożliwia dostęp do usługi transmisji całego wydarzenia w systemie PPV.
  7. W czasie korzystania z Usługi PPV mogą wystąpić krótkie przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PPV Stream Sp. z o.o.
  8. Audycja może być wykorzystana przez Użytkowników jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Unii Europejskiej.
  9. Zakupiony dostęp może być użyty na jednym urządzeniu w tym samym czasie.
  10. PPV Stream Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody będące następstwem korzystania z Usługi PPV oraz za skutki ujawnienia przez Użytkownika treści udostępnionych w ramach Usługi PPV osobom trzecim, w tym osobom niepełnoletnim, poprzez brak zachowania odpowiednich środków ostrożności.
  11. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Bez spełnienia tego obowiązku umowa nie zostaje zawarta.

 4. PŁATNOŚĆ
  1. Płatność za Usługę PPV dokonywana jest za pomocą systemu przelewy24.pl. Za dokonanie opłaty uważa się moment potwierdzenia płatności przez system przelewy24.pl.
  2. PPV Stream Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia wynikające podczas weryfikacji płatności w systemie przelewy24.pl.
  3. Użytkownikowi nie przysługuje Zwrot Opłaty w całości, ani w części w przypadku braku pełnego dostępu do Wydarzenia w całym Okresie Dostępu, spowodowanego opóźnieniem użytkownika w dokonaniu Zamówienia.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Usługa PPV opisana w niniejszym Regulaminie nie łączy się z innymi usługami świadczonymi na zasadach promocyjnych.
  2. Regulamin dostępny jest na stronie ppv.bokser.org oraz w siedzibie firmy.
  3. Korzystanie z Usługi dozwolone wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
  4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2023r.

 6. REKLAMACJA
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo reklamacji:
   • w momencie niedostępności systemu ppv.bokser.org lub jego awarii
  2. Warunkiem uwzględnienia reklamacji jest brak logowania w systemie ppv.bokser.org.
  3. Reklamacja nie przysługuje w przypadku występowania krótkich przerwy w ciągłości obrazu lub dźwięku (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów) spowodowane zakłóceniami niezależnymi od PPV Stream Sp. z o.o. 
  4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od momentu jej złożenia
  5. Reklamacje można składać pod adresem bok@ppv-stream.pl
  6. W momencie uwzględnienia reklamacji użytkownik otrzyma zwrot środków o wartości zakupionego dostępu.

 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Zgodnie z postanowieniami art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem bok@ppv-stream.pl .